Deelnemingsvoorwaarden

 1. De deelnemer moet de Belgische nationaliteit bezitten en zijn vaste woonplaats in België hebben.
 2. Om te kunnen deelnemen aan "Pilot for a Week" mag de deelnemer nog nooit lid geweest zijn van een zweefvliegclub of deelgenomen hebben aan een zweefvliegkamp, met uitzondering van het door Albatros Zweefvliegclub georganiseerde "Pilot for a Day".
 3. De minimum leeftijd voor deelname aan "Pilot for a Week" is 16 jaar, en de deelnemer moet deze leeftijd hebben om deel te kunnen nemen (dus als de deelnemer dit jaar 16 wordt maar het nog niet is, mag hij/zij niet deelnemen). Indien de deelnemer wettelijk minderjarig is (jonger dan 18 jaar), dienen de ouders/voogd schriftelijk toestemming voor deelname te geven.
 4. De deelnemer dient te beschikken over een goede medische conditie en zal bij de aanvang van "Pilot for a Week" een medische vragenlijst moeten invullen en ondertekenen. Indien de deelnemer minderjarig is moeten de ouders/voogd deze vragenlijst mee ondertekenen. Bij twijfel of indien er enige medische afwijkingen aanwezig zijn, dient de deelnemer vooraf de organisatie, zijnde Albatros Zweefvliegclub, te contacteren. Het moedwillig achterhouden van relevante (medische) informatie of het onjuist invullen van de medische vragenlijst, resulteert automatisch in uitsluiting van deelname. De deelnemer (of ouders/voogd) dragen de eindverantwoordelijkheid voor het juist meedelen van deze informatie. Albatros Zweefvliegclub is niet verantwoordelijk indien het al dan niet moedwillig onjuist invullen van de medische vragenlijst of het al dan niet moedwillig achterhouden van informatie resulteert in een incident.
 5. Bij aanvang van "Pilot for a Week" dient er een intern reglement nagelezen en getekend te worden. Bij minderjarigen dient dit ook ondertekend te worden door de ouder/voogd. Tijdens "Pilot for a Week" dient de deelnemer zich te houden aan dit intern reglement.

Prijs en betaling

 1. Om de inschrijving te bevestigen moet het voorschot van € 150,00 betaald worden en dit binnen 7 dagen na inschrijving. Het niet of niet-tijdig betalen van het voorschot invalideert de inschrijving.
 2. Het volledige bedrag van het kamp dient volledig betaald te worden, tenminste 14 dagen voor de aanvang van "Pilot for a Week". Hiervoor wordt een uitnodiging tot betaling via e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de deelnemer. De exacte uiterste betaaldatum zal in deze uitnodiging vermeld worden.
 3. Het studententarief kan alleen verkregen worden op vertoon van een geldige studentenkaart of een bewijs van de onderwijsinstelling, en mits de deelnemer niet beschikt over een vast inkomen.
 4. Het betalen van het voorschot bevestigt de inschrijving en is niet terugbetaalbaar. Bij een no-show, of bij last minute annuleringen (d.w.z. wanneer het volledige bedrag reeds betaald werd), wordt de betaling (voorschot of volledige bedrag) niet terugbetaald.
 5. Bij betaling van het voorschot en/of het volledige bedrag verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij opgesteld.
 6. Voor elke deelnemer wordt een officieel opleidingsdossier opgestart bij de LVZC. De kosten hiervoor worden verhaald op de deelnemer.

Deelname

 1. Een deelnemer aan de initiatieweek "Pilot for a Week" wordt geacht tijdens de volledige periode (vanaf de eerste vliegdag t.e.m. het einde van "Pilot for a Week"), de hele dag aanwezig te zijn, vanaf de briefing om 9:30u tot einde vliegactiviteiten.
 2. Bij aanvang van "Pilot for a Week" dient er een intern reglement getekend te worden. Bij minderjarigen dient dit ook ondertekend te worden door de ouder/voogd.
 3. Starts zijn niet overdraagbaar naar derden. Ongebruikte starts kunnen na het einde van "Pilot for a Week" niet meer gebruikt worden, noch zijn deze terugbetaalbaar.
 4. Er wordt een volledige inzet van de deelnemer verwacht en een degelijke bijdrage aan de (vlieg)activiteiten.
 5. Albatros zweefvliegclub behoudt het recht om al het verkregen beeldmateriaal gedurende "Pilot for a Week" via de website of sociale media kenbaar te maken.

Uitsluiting

 1. Uitsluiting van deelname aan "Pilot for a Week" is mogelijk indien men niet voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden, of indien er tijdens de deelname één of meerdere inbreuken worden vastgesteld op het intern reglement. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op terugkrijgen van de betaling (voorschot of volledige bedrag).
 2. Zweefvliegclub Albatros behoudt het recht deelnemers te weigeren indien er aanwijzingen zijn dat zij niet voldoen aan de voorwaarden, of indien er sprake is van fraude.
  Dit geldt ook tijdens de activiteiten en bij het niet naleven van het clubreglement tijdens de vliegactiviteiten.